Preferences for COVID-19 Contact Tracing in the WHO SEARO Region: A Discrete Choice Experiment

รหัสโครงการ

63393010HM041F0

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการศึกษา 24 %

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการประเมินเทคโนโลนีและนโยบายสุขภาพ (HITAP) เป็นสมาชิกของ the Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่รวมองค์กรต่างๆ ที่สำคัญ 250 องค์กรทั่วโลก ในการรับมือกับสถาณการณ์ด้านสาธารสุข และการให้ความร่วมมือด้านทรัพยากรต่าง ๆ แก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลก (WHO)  ส่วนหนึ่งของการความร่วมมือครั้งนี้ HITAP และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ได้ดำเนินการศึกษาความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพและความเท่าเทียมในการตรวจหาผู้สัมผัสโรคโดยใช้ Discrete Choice Experiment (DCE)  โดยกรอบการศึกษาในครั้งนี้สามารถปรับใช้กับ LMICs ในเอเชียและแอฟริกา

 


ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม

27 เมษายน 2021

สิ้นสุด

27 เมษายน 2022

ติดต่อ

  • Dian.f@hitap.net

คณะผู้วิจัย

Dian Faradiba