การพัฒนาแนวทางแบ่งปันทรัพยากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย

รหัสโครงการ

63101050HM012L0

สถานะงานวิจัย

100 %

เกี่ยวกับโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย : ดร. นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลก และปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว ผู้ป่วยวิกฤติด้วยโรค Covid-19 ต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) และใช้เครื่องช่วยหายใจ ในขณะที่ในประเทศไทย การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการคาดการณ์ได้ว่าความต้องการในการใช้เครื่องช่วยหายใจและเตียงในห้องผู้ป่วยวิกฤติจะมีมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยภาวะวิกฤติจากโรคโควิด-19 การพัฒนาแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย จึงมีความสำคัญเร่งด่วนในการช่วยบริหารจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อจริยธรรม และการนำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรทางการแพทย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคลายความกังวลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของการให้บริการทรัพยากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นในอนาคต


ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม

1 เมษายน 2020

สิ้นสุด

30 มิถุนายน 2020

ติดต่อ

  • rachel.a@hitap.net
  • kanchanok.s@hitap.net

คณะผู้วิจัย

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

นักวิจัยหลัก

ดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

นักวิจัยร่วม

Rachel Archer

นักวิจัยร่วม

กานต์ชนก ศิริสอน

นักวิจัยร่วม

Aniqa Islam Marshall

นักวิจัยร่วม

สมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย

นักวิจัยร่วม

วรณัน วิทยาพิภพสกุล

นักวิจัยร่วม

พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

นักวิจัยร่วม