โครงการประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของวัคซีนโควิดที่พึงประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศไทย

รหัสโครงการ

63171010RM017F0

สถานะงานวิจัย

80 %

เกี่ยวกับโครงการ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลก ทางออกที่ยั่งยืนของวิกฤตครั้งนี้ คือ การมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 องค์การอนามัยโลกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านได้กำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัคซีน COVID-19 เช่น กลุ่มเป้าหมาย วิธีการให้วัคซีน ความปลอดภัยและประสิทธิผล เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้พัฒนาและวิจัยวัคซีนรวมถึงผู้กำหนดนโยบายตัดสินใจใช้วัคซีนที่จะออกสู่ตลาดในอนาคต งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมรับมือกับคำถามเชิงนโยบายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ (1) ประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและต้นทุน-ประสิทธิผลของวัคซีน COVID-19 ในบริบทของประเทศไทย (2) หาคุณลักษณะที่สำคัญของวัคซีนที่ทำให้มีความคุ้มค่าในบริบทประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางเพื่อให้ผู้พัฒนาวัคซีนใช้เป็นแนวทางในการวิจัยสำหรับประชากรกลุ่มนี้ (3) ให้ทราบราคาสูงสุดของวัคซีน COVID-19 ที่ทำให้วัคซีนยังมีความคุ้มค่าในบริบทประเทศไทย และ (4) จัดลำดับความสำคัญกลุ่มเป้าหมายของวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม

15 มิถุนายน 2020

สิ้นสุด

15 ธันวาคม 2020

ติดต่อ

  • yot.t@hitap.net

คณะผู้วิจัย

รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

Christopher Matthew Neil Painter

สรายุทธ ขันธะ

ภญ.จุฑามาศ พราวแจ้ง

ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์