โครงการวิจัยโควิดเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายของประเทศในเอเชียและการศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องโควิดวัคซีนพาสปอร์ต

รหัสโครงการ

64121050HM010L0

สถานะงานวิจัย

45 %

เกี่ยวกับโครงการ

นับตั้งแต่มีการนำวัคซีนโควิด 19 มาใช้กับประชากรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นานาประเทศเริ่มพิจารณาให้มีการใช้ใบรับรองการได้รับวัคซีน (vaccine certificate) หรือหนังสือเดินทางผู้ได้รับวัคซีน (vaccine passport) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเดินทางตามมาตรการสำหรับวิถีชีวิตใหม่ (new normal)  การใช้ใบรับรองการได้รับวัคซีนนี้เป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในและระหว่างประเทศ เนื่องจากช่วยให้การเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ กลับมาดำเนินได้ แต่แม้ข้อเสนอนโยบายเรื่องใบรับรองการได้รับวัคซีนจะน่าสนใจและน่านำมาปรับใช้ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก็ยังต้องพิจารณาและออกแนวทางนโยบายสนับสนุนต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เช่น ระยะเวลาการกักตัว หรือ การกำหนดให้มีการแสดงผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะต้องคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore, NUS) ได้มีความร่วมมือดำเนินโครงการคอร์เซีย หรือชื่อโครงการในภาษาอังกฤษ คือ the COVID-19 Vaccination Policy Research and Decision Support Initiative in Asia (CORESIA) ซึ่งเป็นการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับนโยบายใบรับรองการได้รับวัคซีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและหลักการต่าง ๆ ในการพัฒนาและปรับใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยคำนึงถึงปัจจัยร่วมต่าง ๆ ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคม จริยธรรม และการนำไปปรับใช้ได้จริง


ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม

1 มีนาคม 2564

สิ้นสุด

22 มีนาคม 2565

ติดต่อ

  • sarin.k@hitap.net

คณะผู้วิจัย

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย

Sarin K C

Aparna Ananthakrishnan

Saudamini Vishwanath Dabak

Dian Faradiba

มานิต สิทธิมาตร

ชญาพัช ราชาตัน