ถอดบทเรียนการรับมือกับโควิด-19 ของประเทศอินเดีย

ร่วมฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และถอดบทเรียนการรับมือกับโควิด-19 ที่น่าสนใจของประเทศอินเดีย เพื่อนำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้กับการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพในประเทศไทย จัดโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถรับฟังการเสวนา (ภาษาอังกฤษ)ได้ที่นี่


สื่อที่เกี่ยวข้อง