พาสปอร์ตรับรองภูมิคุ้มกันโควิด 19 แบบดิจิทัลในแคนาดา

บทความ: Implementing digital passports for SARS-CoV-2 immunization in Canada

ผู้เขียน: Kumanan Wilson and Colleen M. Flood

6 เมษายน 2564

องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอาจจะเริ่มให้ผู้เดินทางจำเป็นต้องมีใบรับรองภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในบางบริบทเพื่อรองรับการกลับมาสู่ภาวะปกติของสังคม องค์กรนานาชาติเองก็ได้เริ่มมองหาแนวทางและมาตรการการนำบรับรองภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 มาใช้ โดยมุ่งเน้นสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางและวิธีการต่าง ๆ ในการพิจารณาใช้บรับรองภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศแคนาดา และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง