การท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศ APEC ได้รับผลกระทบอย่างไรจากโควิด 19

บทความ: Tourism under the Early Phase of COVID-19 in Four APEC Economies: An Estimation with Special Focus on SARS Experiences

ผู้เขียน: Bao-Linh Tran, Chi-Chung Chen ,Wei-Chun Tseng and Shu-Yi Liao

16 ตุลาคม 2563

การศึกษานี้ศึกษาว่าประสบการณ์จาการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) มีอิทธิพลต่อ
ผลกระทบของโรค coronavirus (COVID-19) ต่อความต้องการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสำหรับ
เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก(APEC) 4 แห่ง ไต้หวัน ฮ่องกง ไทย และนิวซีแลนด์อย่างไร , ในช่วง
วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2563

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง