พฤติกรรมการป้องกันตนเองของผู้เดินทางต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ผู้เขียน: Jie Wang, Bingjie Liu-Lastres, Brent W.Ritchie, and Deborah J.Mills

29 มิถุนายน 2562

การรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของนักท่องเที่ยวเป็นประเด็นสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวและสาธารณสุข โดยการประยุกต์ใช้และทดสอบทฤษฎีแรงจูงใจการป้องกัน (PMT) การศึกษาครั้งนี้ถือเป็นความพยายามครั้งแรกในการท่องเที่ยวเพื่อสำรวจพฤติกรรมการป้องกันตนเองของผู้เดินทางต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพ การศึกษานี้ดำเนินการสัมภาษณ์และแบบสำรวจออนไลน์ สอดคล้องกับ PMT การศึกษานี้พบว่าทั้งการประเมินภัยคุกคามและการเผชิญปัญหาสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่แท้จริงของพวกเขา การศึกษานี้ยังให้แสดงให้เห็นถึงมุมมองบางอย่างในบริบทการท่องเที่ยวและพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบในการประเมิน และมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมให้นักเดินทางปกป้องตัวเองกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ

สามารอ่านบทความฉบับเต็มได้ ที่นี่


บทความที่เกี่ยวข้อง