บทสนทนาของผู้เชี่ยวชาญ เรื่องมาตรการด้านสุขภาพสำหรับโควิด 19 และการข้ามพรมแดน

การระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รัฐต่างๆ ทั่วโลก ออกข้อกำหนดในการเดินทางระหว่างประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อน แม้ว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) จะไม่แนะนำมาตรการดังกล่าวเมื่อประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ข้อเสนอแนะของ WHO ที่ต่อต้านข้อจำกัดข้ามพรมแดนสะท้อนความเชื่อที่มีกันอย่างกว้างขวางว่ามาตรการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการสาธารณสุขได้อย่างจำกัด ในขณะที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่สำคัญ

ลองมาฟังบทสนทนาและการอภิปรายแบบสหวิทยาการที่จะอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไร และขอบเขตใดที่ประเทศต่างๆ ได้ใช้มาตรการข้ามพรมแดนเพื่อตอบสนองต่อ Covid-19 และบทเรียนใดบ้างที่สามารถเรียนรู้ได้สำหรับอนาคตของ International Health Regulations (IHR) และระบบนิเวศด้านสุขภาพในวงกว้าง

Source : https://www.graduateinstitute.ch/WHA74-IHR


สื่อที่เกี่ยวข้อง