ข้อมูลรายประเทศ

เวียดนาม

13 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

13 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง Green Pass สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว โดยจะต้องลงทะเบียนบันทึกการฉีดวัคซีนในพอร์ทัลการฉีดวัคซีนออนไลน์ของรัฐบาล แล้วติดตั้งแอปพลิเคชัน PC-Covid บนโทรศัพท์มือถือ  แอปพลิเคชันใหม่นี้ได้รับการพัฒนาเพื่อแทนที่แอปพลิเคชัน E-health book ที่เคยใช้มาจนถึงปัจจุบัน 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

Green Pass กรีนพาส 


รายละเอียดใบรับรอง

แอปพลิเคชันประกอบด้วยข้อมูลดังต่อนี้: 

 • ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์) 
 • ชื่อวัคซีน หมายเลขล็อตวัคซีน วันที่ได้รับวัคซีน และสถานที่ที่ได้รับวัคซีน 

รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบดิจิทัล


กระบวนการกักตัว

สำหรับมาตรการทั่วไป 

 • เวียดนามได้ระงับการยกเว้นการตรวจลงตรา การออกวีซ่า และการเข้าประเทศเวียดนามของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงสถานะการได้รับวัคซีน 
 • มีข้อยกเว้นสำหรับนักการทูตที่เข้ามาในเชิงธุรกิจและแรงงานที่มีทักษะสูง ตลอดจนชาวต่างชาติและผู้มาเยือนจากต่างประเทศที่ถือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรหรือชั่วคราว วีซ่า และใบรับรองการยกเว้นการตรวจลงตรา โดยบุคคลกลุ่มดังกล่าวไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงและหน่วยงานท้องถิ่นก่อนเข้าประเทศ 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

 • ผู้เดินทางทุกคนจะต้อง: 
  • แสดงหลักฐานการตรวจ PCR ที่เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง สามารถอ่านข้อมูลการตรวจก่อนเข้าประเทศได้ที่นี่ 
  • กรอกแบบฟอร์ม์ entry declaration form (สามารถกรอกเป็นภาษาอังกฤษได้) โดยจะต้องถ่ายภาพหน้าจอหรือพิมพ์ QR Code  
  • อาตต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบรวดเร็ว เช่น lateral flow test เมื่อถึงสนามบินนานาชาติฮานอย (Noi Bai) และสนามบินนานาชาติ HCMC (Tan Son Nhat) 
  • เตรียมใบรับรองการได้รับวัคซีน/หนังสือเดินทาง หรือใบรับรองที่รับรองโดยเวียดนาม หรือรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากใบรับรองดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับสำหรับใช้ในเวียดนามโดยตรง) 
 • แบบแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโรค 
  • ผู้เดินทางชาวต่างชาติกรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองโรคและตรวจเช็คสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน IGOVN 
  • ผู้เดินทางสัญชาติเวียดนามกรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองโรคและตรวจเช็คสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน PC-COVID 
  • นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเวียดนามที่สนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ตกรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองโรคที่ tokhaiyte.vn

กระบวนการกักตัว 

 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบโดสหรือหายจากการติดเชื้อแล้ว จะต้อง: 
  • ตรวจเช็คสุขภาพตนเอง ณ สถานที่อยู่อาศัย (บ้าน โรงแรม ฯลฯ) เป็นเวลา 3 วันนับจากวันที่เข้าประเทศ เมื่อทราบผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ ให้ตรวจเช็คสุขภาพต่อไป 14 วันนับจากวันที่เข้ารับการตรวจ 
 • ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ: 
  • กักตัว ณ ที่พักเป็นเวลา 7 วันนับจากวันที่เข้าประเทศ เมื่อทราบผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ ให้ตรวจเช็คสุขภาพต่อไป 14 วันนับจากวันที่เข้ารับการตรวจ 
 • ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือ 65 ปีขึ้นไป สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว (แต่ไม่ได้รับการดูแลหรือรักษาที่สถานพยาบาล): 
  • จะต้องกักตัวแยกจากบิดามารดาหรือผู้ดูแล 
  • บิดามารดาหรือผู้ดูแลจะต้องได้รับวัคซีนในปริมาณที่เพียงพอหรือหายจากโควิด-19แล้ว และลงนามในสัญญาเพื่อกักกันนักเดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 หรือ 65 ขึ้นไปด้วยความสมัครใจ 

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Abdala
 • Moderna  
 • Pfizer/BioNTech  
 • Sputnik V
 • Janssen (Johnson & Johnson) 
 • Oxford/AstraZeneca  
 • Covaxin
 • Sinopharm (Beijing) 

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • AstraZeneca  
 • Pfizer-BioNTech  
 • Moderna 
 • Janssen (Johnson & Johnson) 
 • Sinopharm 
 • Sputnik V 
 • Hayat-Vax 
 • Abdala 

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน