ข้อมูลรายประเทศ

ไทย

1 กรกฎาคม 2565

อัพเดทล่าสุด

1 กรกฎาคม 2565


การใช้ใบรับรอง

ดังที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประเทศไทยมีีการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางไปต่างประเทศ 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการฉีดวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION, ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด, วัคซีนพาสปอร์ต 


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองการมีภูมิคุ้มกันสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ: โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) วัคซีน: ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ลายมือชื่อผู้รับวัคซีน ปริมาณวัคซีน (โดส) ชื่อวัคซีน วันที่ฉีดวัคซีน ผู้ผลิตและรุ่นของวัคซีน วันที่ออกใบรับรอง ลายมือชื่อและสถานะทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตราประทับทางการของศูนย์ที่ออกใบรับรอง


รูปแบบใบรับรอง

หลักฐานการฉีดวัคซีนมีให้ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเอกสาร


กระบวนการเข้าประเทศ

มาตรการทั่วไป

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565

ผู้มีสัญชาติไทย:

 • ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
 • เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง
 • ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • สามารถเดินทางเข้าได้ ณ จุดผ่านแดนถาวรทุกจุด (สำหรับผู้เดินทางเข้าทางบก)

ชาวต่างชาติ:

 • ลงทะเบียน Thailand Pass
 • แนบเอกสาร ได้แก่
  • หนังสือเดินทาง
  • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แนบผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  • หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือหลักฐาน / หนังสือรับรองอื่น ๆ)
 • ได้รับ Thailand Pass QR Code ภายใน 1-2 ชั่วโมง
 • สายการบินและด่านควบคุมโรคฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • SinoVac CoronaVac
 • Oxford–AstraZeneca
 • Sinopharm BBIBP-CorV
 • Moderna
 • Pfizer/BioNTech
 • Johnson&Johnson

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • CoronaVac
 • AstraZeneca or Covishield
 • Pfizer–BioNTech or Comirnaty
 • Johnson & Johnson
 • Moderna
 • Sinopharm
 • Sputnik V
 • Covaxin
 • Novavax/Nuvavoxid
 • Medigen
 • TURKOVAC / ERUCOV-VAC

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ