ข้อมูลรายประเทศ

ไต้หวัน

11 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

11 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

ใบรับรองโควิดแบบดิจิทัลของไต้หวันได้รับการรับรองและไปใช้งานได้เทียบเท่ากับ EU Digital COVID Certificate โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในไต้หวันหรือผู้ที่ตรวจ PCR สามารถดาวน์โหลดใบรับรองดังกล่าวได้  


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ช่ื่อใบรับรอง

Taiwan’s digital COVID-19 certificate 


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้: 

 • ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ วันเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง 
 • รายละเอียดการฉีดวัคซีนทั้งหมด 
 • การแสดงรหัส QR 

รูปแบบใบรับรอง

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

ทางการไต้หวันมีประกาศไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าไต้หวันชั่วคราว โดยมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มต่อไปนี้: 

 • ARC/APRC/ผู้ถือบัตร Gold Card 
 • คู่สมรสชาวต่างชาติของผู้ถือหนังสือเดินทางไต้หวันและบุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 
 • นักศึกษาต่างชาติ และอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างชาติ 
 • คู่สมรสและบุตรของชาวต่างชาตที่พำนักในไต้หวัน ยกเว้นแรงงานข้ามชาติและนักศึกษา จะสามารถยื่นขอใบอนุญาตพิเศษเพื่อเข้าประเทศไต้หวันได้ ยกเว้นแรงงานข้ามชาติและนักศึกษา 

ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องได้รับใบอนุญาตเข้าเมืองที่ถูกต้องและวีซ่าก่อนเดินทางถึงไต้หวัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โปรดติดต่อสำนักงานตัวแทนไทเปในพื้นที่ของผู้เดินทาง 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

 • แสดงใบรับรองผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบภายในสองวันก่อนเดินทางไปยังไต้หวัน  
 • ใบรับรองการผลตรวจจะต้องออกโดยสถาบันทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในประเทศของผู้เดินทางและประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้: 
  • ชื่อ-สกุลของผู้เดินทางตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง 
  • วันเกิดหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง 
  • วันที่เก็บตัวอย่างและวันที่รายงานผลการตรวจ 
  • ชื่อไวรัส วิธีการทดสอบ และผลการตรวจ 
 • ใบรับรองผลตรวจจะต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ใบรับรองเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือสเปน หากเป็นภาษาราชการของสถานที่ออกเดินทาง และเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสายการบินสามารถช่วยตรวจสอบเนื้อหาได้ ใบรับรองอาจได้รับการยอมรับให้เข้าประเทศ 
 • ผู้ถือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าว (ARC) และผู้ถือใบรับรองผู้พำนักถาวรของคนต่างด้าว (APRC) หากผู้เดินทางมีใบรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่ต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศไต้หวัน 

กระบวนการกักตัว 

ผู้เดินทางที่เดินทางมาถึงไต้หวันระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จะต้องปฏิบัติตามโปรแกรมการกักตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: 

 • โปรแกรม A: กักตัวภาคบังคับเป็นเวลา 14 วัน ณ โรงแรมกักตัวหรือสถานที่กักกันที่กำหนด 
  • ได้รับการตรวจ PCR เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินและตรวจอีกครั้งในวันที่ 10 ของการกักตัว 
 • โปรแกรม B: กักตัวภาคบังคับเป็นเวลา 10 วัน ณ โรงแรมกักตัวหรือสถานที่กักกันที่กำหนด ตามด้วยกักตัว 4 วัน ณ ที่พักอาศัย รวมระยะเวลากักตัวทั้งหมด 14 วัน 
  • ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจ PCR เมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน และตรวจอีกครั้งในวันที่ 10 ของการกักตัว หากผลการตรวจ PCR ทั้งสองครั้งเป็นลบ จะได้รับอนุญาตให้ทำการกักตัวภาคบังคับส่วนที่เหลือ ณ ที่พักอาศัย โดยจะต้องตรวจ PCR ครั้งที่ 3 ให้เสร็จสิ้นในวันที่ 14 ของการกักตัว  
 • โปรแกรม C: กักกันภาคบังคับเป็นเวลา 7 วัน ณ โรงแรมกักตัวหรือสถานที่กักกันที่กำหนด ตามด้วยกักกัน 7 วัน ณ ที่พักอาศัย รวมระยะเวลากักตัวทั้งหมด 14 วัน 
  • โปรแกรมนี้มีไว้สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางมาถึงไต้หวัน 
   • ผู้เดินทางจะต้องผ่านการตรวจ PCR เมื่อมาถึงที่สนามบินและตรวจอีกครั้งในวันที่ 6 ของการกักตัว  หากผลการตรวจ PCR ทั้งสองเป็นลบ จะได้รับอนุญาตให้ทำการกักตัวภาคบังคับส่วนที่เหลือ ณ ที่พักอาศัย โดยจะต้องตรวจ PCR ครั้งที่ 3 ให้เสร็จสิ้นในวันที่ 14 ของการกักตัว 

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Oxford–AstraZeneca 
 • Moderna 
 • Johnson & Johnson 
 • Medigen 

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการยอมรับและจำนวนโดสของวัคซีน 

 • หนึ่งโดส  
  • Johnson & Johnson 
 • สองโดส 
  • Pfizer-BioNTech 
  • Moderna 
  • AstraZeneca 
  • Covishield 
  • BIBP/SinopharmSinovac 
  • Covaxin 
  • Covovax 
  • Medigen 

 


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน