ข้อมูลรายประเทศ

หมู่เกาะโซโลมอน

หมู่เกาะโซโลมอน

ดาวน์โหลดเอกสาร
5 กันยายน 2564

อัพเดทล่าสุด

5 กันยายน 2564


กระบวนการเข้าประทศ

ผู้เดินทางทุกคนที่มาถึง ต้องกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้เป็นเวลา 14 วัน (จะต้องกักตัวเป็นเวลา 21 วัน หากมาจากสหรัฐอเมริกา) ซึ่งระหว่างนั้นรัฐบาลจะทำการตรวจ COVID-19 อย่างน้อยสามครั้ง และผู้เดินทางชาวต่างชาติทุกคนจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักตัวของตัวเอง มาตรการการกักตัวที่โรงแรมถูกกำหนดผ่านการประเมินความเสี่ยงจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสุขภาพแห่งชาติ ผู้เดินทางควรติดต่อ [email protected] ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการเรื่องการกักตัว ผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำจะต้องนำผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีเป็นผลลบจำนวนสองครั้งมาแสดง ครั้งที่หนึ่งจะต้องตรวจภายในระยะเวลา 14 วันก่อนการเดินทาง และครั้งที่สองจะต้องไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการเดินทาง ผู้เดินทางเหล่านี้จะต้องกักตัวเป็นเวลา 2 อาทิตย์ และจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกหลายครั้งในระหว่างการกักตัว ผู้โดยสารที่มาจากประเทศความเสี่ยงสูงจะต้องนำผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีเป็นผลลบจำนวนสามครั้งมาแสดง ครั้งที่หนึ่งคือต้องตรวจภายในระยะเวลา 18-21 วันก่อนการเดินทาง อีกหนึ่งครั้งในช่วง 8-11 วันก่อนการเดินทาง และผลการตรวจสุดท้ายต้องไม่ช้ากว่า 3 วันก่อนการเดินทาง ผู้เดินทางเหล่านี้ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 2 อาทิตย์ และได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกหลายครั้งในระหว่างการกักตัว


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Oxford Astra Zeneca จาก COVAX และ BBIBP-CorV (Beijing)


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

ปิดประเทศ โดยไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้พำนักถาวรและประชาชนชาวหมู่เกาะโซโลมอน โดยประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศพื้นที่เสี่ยง จะต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน และแสดงแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเมื่อเดินทางมาถึง