ข้อมูลรายประเทศ

สิงคโปร์

10 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

10 มิถุนายน 2565 


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ HealthCerts เป็นช่องทางมาตรฐานระบบดิจิทัลสำหรับการออกผลตรวจ COVID-19 และใบรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของรัฐบาลสิงคโปร์ โดยเอกสารนี้อาจเป็นที่รู้จักในชื่อ “ผลการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนออกเดินทาง” (Pre Departure Test) “HealthCert” หรือ “Vaccination HealthCert” ซึ่งจะได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถใช้เป็นเอกสารสำหรับการเดินทางได้


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการฉีดวัคซีน


ช่ือใบรับรอง

Digital COVID-19 certificate/HealthCert


รายละเอียดใบรับรอง

HealthCerts ระบุทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR และใบรับรองการฉีดวัคซีน เช่น

 • ชื่อ
 • หมายเลข NRIC/FIN (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสิงคโปร์)
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • สัญชาติ/พลเมือง
 • วันเกิด
 • สถานะการฉีดวัคซีน (วันที่ฉีดวัคซีน ยี่ห้อวัคซีน และจำนวนโดส

รูปแบบใบรับรอง

อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR Code


กระบวนการเข้าประเทศ

มาตรการทั่วไป 

มาตรการเข้าสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ เม.ย. 2565 

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว 

ผู้เดินทางทุกคนที่ฉีดวัคซีนแล้วสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องมีเอกสารอนุญาตให้เข้าประเทศหรือกักตัว เมื่อมาถึงสิงคโปร์ ผู้เดินทางจะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทางที่เป็นลบ  

*ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเด็กอายุ 12 หรือต่ำกว่า 12 ปี จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสิงคโปร์ 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

 • ได้รับหลักฐานการได้รับวัคซีนและอัปโหลดใบรับรองการได้รับวัคซีนบนระบบตรวจสอบการได้รับวัคซีน (Vaccination Check Portal) 
 • ผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19 และได้รับวัคซีนที่ได้รับการรองรับจาก WHO จำนวน โดสหลังจากนั้น จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการวินิจฉัยโรคและใบรับรองการได้รับวัคซีน 
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TraceTogether และลงทะเบียน 
 • ส่งข้อมูลบัตรเข้าประเทศสิงคโปร์ (SG Arrival Card) พร้อมกับประกาศสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-health declarationผ่านระบบบริการออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานและด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Immigration & Checkpoints Authority: ICA) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 • วันก่อนออกเดินทาง: สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศและทางทะเล ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) หรือ Antigen Rapid Test (ART) ที่ได้รับการรับรองโดยสถานพยาบาล 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน  

ปัจจุบัน ผู้เดินทางระยะสั้นที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสิงคโปร์ ยกเว้นผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเท่านั้น (เช่น การเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยรุนแรงของคนในครอบครัว) 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

 • ขออนุมัติเดินทางเข้าประเทศ โดยสามารถส่งเอกสารการขออนุมัติที่นี่ 
 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) หรือ Antigen Rapid Test (ART) ที่ได้รับการรับรองโดยสถานพยาบาล ภายใน วันก่อนออกเดินทาง 
 • เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ จะต้องเข้ารับการกักตัว วัน (Stay-Home Notice: SHN) ณ ที่พักที่จองล่วงหน้าไว้ 
 • หลังครบกำหนดกักตัว ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PCR 

กระบวนการกักตัว 

ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว 


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer-BioNTech/COMIRNATY 
 • Moderna/Spikevax 
 • Sinovac-CoronaVac 

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • CoronaVac 
 • AstraZeneca  
 • Pfizer–BioNTech  
 • Johnson & Johnson 
 • Moderna 
 • Sinopharm 
 • Sinovac 
 • Covaxin  
 • Novavax 
 • Any of the above WHO EUL vaccines (mixed) 

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ