ข้อมูลรายประเทศ

โปแลนด์

19 เมษายน 2565

อัพเดทล่าสุด

19 เมษายน 2565


การใช้ใบรับรอง

โปแลนด์มีการใช้ EU COVID Certificate สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลตรวจที่เป็นลบ


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการได้รับวัคซีนและการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

EU COVID Certificate


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

EU COVID Certificate ประกอบด้วย 3 ใบรับรองต่อไปนี้

1. ใบรับรองการได้รับวัคซีนซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อและนามสกุลของผู้ถือใบรับรอง
 • วันเดือนปีเกิด
 • โรคที่ฉีดวัคซีนแล้วป้องกันได้
 • ข้อมูลของวัคซีน (ชื่อวัคซีน, ชื่อผู้ผลิต)
 • จำนวนการได้รับวัคซีน / ลำดับการได้รับวัคซีน
 • วันที่ได้รับวัคซีนล่าสุด
 • ชื่อประเทศที่มีการฉีดวัคซีน
 • รายละเอียดของผู้รับรองและหมายเลขเฉพาะบุคคลของใบรับรองนี้

2. ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อและนามสกุลของผู้ถือใบรับรอง
 • วันเดือนปีเกิด
 • โรคที่ผู้ถือใบรับรองหายป่วย (โควิด-19)
 • วันที่ได้รับผลการตรวจเป็นบวก (ภายใน 180 วันจากวันที่ได้ขอใบรับรองนี้)
 • ชื่อประเทศที่ทำการตรวจ
 • รายละเอียดของของผู้รับรองและหมายเลขเฉพาะบุคคลของใบรับรองนี้
 • ระยะเวลาที่ใบรับรองนี้มีผลใช้ได้

3. ใบรับรองผลการตรวจประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อและนามสกุลของผู้ถือใบรับรอง
 • วันเดือนปีเกิด
 • โรคที่ทำการตรวจหาเชื้อ
 • รายละเอียดของการตรวจ (ชนิดการตรวจ, ชื่อการตรวจ, ชื่อผู้ผลิตชุดตรวจ)
 • วันและเวลาที่ทำการตรวจ
 • ผลการตรวจ
 • ข้อมูลขอองสถานที่ที่ทำการตรวจ
 • ชื่อประเทศที่การตรวจนี้ดำเนินการ

รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบดิจิทัลและแบบกระดาษ


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางจะได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่โปแลนด์โดยไม่มีต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน การหายป่วยจากโควิด-19 หรือการตรวจหาเชื้อ


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Novavax
 • Pfizer BioNTech/Comirnaty
 • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Moderna (Spikevax)
 • Janssen (Johnson & Johnson)

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • Novavax
 • Pfizer BioNTech/Comirnaty
 • Oxford AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Moderna (Spikevax)
 • Janssen (Johnson & Johnson)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ