ข้อมูลรายประเทศ

ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลดเอกสาร
3 กุมภาพันธ์ 2565

อัพเดทล่าสุด

3 กุมภาพันธ์ 2565


การใช้ใบรับรอง

VaxCertPH ที่พัฒนาโดยหน่วยงานสารสนเทศและการสื่อสาร (DICT) กรมอนามัย เป็นช่องทางออนไลน์สำหรับการออกใบรับรองการฉีดวันซีน ตามข้อกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการได้รับวัคซีนและใบรับรองการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

 • ใบรับรองการได้รับวัคซีนระหว่างประเทศ (ICV) ที่ออกโดยองค์การอนามัยโลก
 • VaxCertPH
 • ใบรับรองการได้รับวัคซีนที่ออกโดยรัฐหรือประเทศในรูปแบบดิจิทัลที่ยอมรับ VaxCertPH ภายใต้ข้อตกลงต่างตอบแทน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดย IATF

 


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 (VaxCertPH) ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • คิวอาร์โค้ดสำหรับใบรับรองการได้รับวัคซีนที่ตรงกับข้อมูลในระบบการจัดการข้อมูลการได้รับวัคซีน
 • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด เพศ
 • รายละเอียดการออกใบรับรองการได้รับวัคซีน: ผู้ออกใบรับรอง , วันและเวลาที่ออกใบรับรอง
 • รหัสใบรับรอง

รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน: วันที่ฉีด, ประเภทวัคซีน, ผู้ผลิต, หมายเลข lot การผลิต, ประเทศที่ได้รับวัคซีน


รูปแบบใบรับรอง

อยู่ในรูปแบบดิจิทัล


กระบวนการกักตัว

การจำแนกประเภทประเทศ/เขตแดน/เขตอำนาจเป็น “สีเขียว” “สีเหลือง” และ “สีแดง” จะถูกระงับชั่วคราวภายใต้กฎระเบียบ IATF 159 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 การเข้าประเทศ การตรวจ และขั้นตอนการกักตัว สำหรับชาวฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศจะปฏิบัติดังนี้โดยไม่คำนึงถึงประเทศต้นทาง

1. สำหรับมาตรการทั่วไป

1.1. ผู้เดินทางทุกคนรวมทั้งเด็กควรลงทะเบียนกับสำนักกักกัน Bureau of Quarantine e-Health Declaration Card (e-HDC) เพื่อแจ้งประวัติส่วนตัว สถานะสุขภาพและประวัติการเดินทาง

 • ลงทะเบียนภายใน 3 วันก่อนเดินทางผ่านทางเว็บไซต์ https://www.onehealthpass.com.ph/e-HDC. สำนักกักกัน (BOQ) จะกำหนดจำนวนวันที่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง โดยขึ้นอยู่กับเอกสารที่ผู้เดินทางแสดง
 • กรอกข้อมูลใน e-HDC ให้ครบและถูกต้อง เมื่อเสร็จสิ้นตรวจสอบว่าได้บันทึกหมายเลขและคิวอาร์โค้ดซึ่งจะต้องใช้เมื่อเช็คอิน หากไม่แสดง OHP คิวอาร์โค้ดอาจส่งผลให้ไม่ยอมรับให้เดินทาง
 • สำหรับผู้ที่ไม่ใช่คนงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (Non-Overseas Filipino Workers, Non-OFWs) ผู้เดินทางสามารถชำระค่าตรวจ RT- PCR ล่วงหน้า ซึ่งการตรวจจะดำเนินตรวจโดย Detoxicare Molecular Diagnostics Laboratory  ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมอนามัย (Department of Health, DOH)

1.2. ตรวจสอบว่าได้มีการยืนยันการจองโรงแรมที่ได้รับรองจากหน่วยงานท่องเที่ยวหรือสุขภาพผ่านทางเว็บไซต์ https://www.philippineairlines.com/en/ph/home/covid-19/ArrivingInThePH/ManilaQuarantineHotels

1.3. เมื่อเช็คอิน ให้ลงนามในแบบฟอร์มแสดงและขอยกเว้น (Waiver form) ระบุว่าผู้เดินทางมีสุขภาพดีและพร้อมเดินทาง

1.4. กรอกแบบฟอร์มกรมศุลกากรและบัตรขาเข้า

1.5. เมื่อเดินทางถึงฟิลิปปินส์ จะต้องฟังบรรยายขั้นตอนการดำเนินการโดย coast guard ของฟิลิปปินส์

1.6. ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ แสดงคิวอาร์โค้ดของสำนักกักกัน (BOQ) BOQ One health pass  เมื่อลงจากเครื่องและรอในพื้นที่ที่กำหนด

1.7. แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนกับตัวแทนของ BOQ เพื่อทำการตรวจซ้ำที่ One – Stop – Stop (OSS) ของกระทรวงคมนาคม

1.8. ไปยังเคานเตอร์ของโรงแรมและแสดงบัตรฉีดวัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีน ผู้ประสานงานโรงแรมจะตรวจสอบการจองโรงแรมหรือช่วยผู้เดินทางในการจองโรงแรมหากยังไม่ได้ทำการจองโรงแรม ผู้เดินทางควรจองการเดินทางไปโรงแรมที่เคานเตอร์ดังกล่าว หากไม่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า จะมีรถแท็กซี่บริการ จะมีสติกเกอร์แปะหลังหนังสือเดินทางเมื่อผู้เดินทางทำการตรวจสอบยืนยันแล้ว

1.9. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและยื่นบัตรขาเข้า

1.10. ผู้เดินทางรับสัมภาระที่สายพานที่กำหนดแล้วส่งแบบฟอร์มศุลกากร

1.11. เดินทางไปยังโรงแรมที่ผู้เดินทางจองไว้โดยการเดินทางรูปแบบที่ต้องการ

2. สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

 • มีผลตรวจ RT- PCR ที่เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง
 • ไม่ต้องกักตัวในสถานที่ที่จัดเตรียม
 • ติดตามอาการและอาการแสดงใด ๆ จนกระทั่งวันที่ 7 จากวันที่เดินทางถึง

3. สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบโดสหรือไม่สามารถยืนยันได้

 • เช็คอินที่โรงแรมและรอการตรวจตามกำหนดซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการกักตัว

4. สำหรับเด็ก

 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัวของบิดามารดาหรือผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองที่เด็กเดินทางด้วย
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 3 ปีหรือต่ำกว่าที่ไม่มีอาการ ไม่ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 3 ปีหรือต่ำกว่าที่มีอาการจะต้องเข้ารับการตรวจตามปกติ และกักตัวตามขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

วัคซีนโควิด 19 ในปัจจุบันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของฟิลิปปินส์

 • Pfizer – BioNTech
 • Oxford – AstraZeneca
 • CoronaVac (Sinovac)
 • Gamaleya Sputnik V
 • Johnson and Johnson’s Janssen
 • Bharat BioTech
 • Moderna
 • Sinopharm

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศหมายเหตุ

ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ :

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ชาวต่างชาติที่อนุญาตให้เข้าประเทศฟิลิปปินส์จะต้องใช้หลักฐานการได้รับวัคซีนครบโดสในการเข้าประเทศ ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบโดสคือผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 2 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนโดสที่ 2 หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 2 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนที่กำหนดให้ฉีดเพียง 1 โดส

การตรวจสอบสถานะการณ์ได้รับวัคซีน :

 1. แทนการใช้ใบรับรอง Philippines Overseas Labor Offices คนงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (Overseas Filipino worker, OFWs) และคู่สมรส พ่อแม่และ/หรือบุตรที่เดินทางกับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนในต่างประเทศ ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนในรูปแบบดิจิทัลหรือกระดาษที่ออกโดยรัฐบาลที่ผู้เดินทางได้รับวัคซีน โดยที่ไม่มีข้อตกลง
 2. ชาวฟิลิปปินส์ผู้ซึ่งไม่ได้เป็น คนงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (Non-Overseas Filipino worker, non-OFWs) ที่ได้รับวัคซีนในประเทศหรือต่างประเทศและชาวต่างที่ได้รับวัคซีนในฟิลิปปินส์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ใบรับรองการได้รับวัคซีน VaxCertPH แบบดิจิทัล สำนักกักกันองค์การอนามัยโลก (BOQ) /ใบรับรองการได้รับวัคซีนระหว่างประเทศ (ICV) ที่ออกโดยองค์การอนามัยโลก หรือใบรับรองการได้รับวัคซีนระดับชาติ/ประเทศของรัฐบาลต่างประเทศในรูปแบบดิจิทัล จะต้องได้รับการยอมรับภายใต้ข้อตกลง VaxCertPH เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก IATF
 3. สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนในต่างประเทศ : ใบรับรองการได้รับวัคซีนระหว่างประเทศ (ICV) ที่ออกโดยองค์การอนามัยโลก หรือใบรับรองการได้รับวัคซีนระดับชาติ/ประเทศของรัฐบาลต่างประเทศในรูปแบบดิจิทัล จะต้องได้รับการยอมรับภายใต้ข้อตกลง VaxCertPH เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก IATF

รายชื่อประเทศที่ VaxcertPH รับรองใบรับรองการได้รับวัคซีน :

https://www.philippineairlines.com/en/ph/home/covid-19/ArrivingInThePH/ArrivalGuideForFully-VaccinatedTravelersInoculatedInthePhilippines