ข้อมูลรายประเทศ

พม่า

12 พฤศจิกายน 2564

อัพเดทล่าสุด

12 พฤศจิกายน 2564


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

ขณะนี้เมียนมางดออกวีซ่าชั่วคราว เว้นแต่ในกรณียกเว้นเพียงไม่กี่กรณี ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเข้าเมียนมาทั้งทางอากาศและทางพื้นดิน เว้นแต่ผู้ที่ติดต่อและได้รับอนุมัติเป็นการพิเศษจากกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตต้องเข้าเมียนมาผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ หรือเนปิดอว์ แสดงใบรับรองผลการตรวจแบบ PCR ที่เป็นลบ โดยตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ใบรับรองต้องมีข้อมูลชื่อ-สกุล เลขพาสปอร์ตหรือเลขประจำตัวประชาชน วันที่ตรวจ ผลการตรวจ และรายละเอียดสถานที่ตรวจ ใบรับรองว่าหายจากโควิด ไม่สามารถใช้แทนเอกสารผลการตรวจ PCR ได้

ชาวเมียนมาไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจใด ๆ ก่อนเดินทางจากต่างประเทศเข้าเมียนมา

กระบวนการกักตัว

ผู้เดินทางจะต้องกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้เป็นเวลา 10 วัน ชาวต่างชาติจะต้องตรวจ PCR ในวันที่ 3 และ 7 ของระยะเวลากักตัว โดยชำระค่าตรวจเอง หากผลตรวจเป็นลบ จะสามารถยุติการกักตัวหลังจากกักตัว 10 วัน และอาจต้องตรวจเพิ่มเติมหลังจากออกจากการกักตัว


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

วัคซีนต่อไปนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในเมียนมา: Sputnik V, Covishield (Oxford/AstraZeneca)