ข้อมูลรายประเทศ

เคนยา

5 กุมภาพันธ์ 2565

อัพเดทล่าสุด

5 กุมภาพันธ์ 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง

คณะกรรมาธิการสหภาพแอฟริกาและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา (Africa CDC) ได้เปิดตัวแคมเปญในการช่วยชีวิต เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิต เพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ยุ่งยากในแอฟริกา ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการแพร่กระจายข้ามพรมแดนของการติดเชื้อโควิด-19 สหภาพแอฟริกาและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา (Africa CDC) ร่วมมือกับพันธมิตรสร้าง TrustedTravel

เครื่องมือ My COVID pass เพื่อลดความซับซ้อนของการตรวจสอบเอกสารด้านสาธารณสุขสำหรับผู้เดินทางเข้าออกข้ามพรมแดน


ประเภทใบรับรอง

ทั้งใบรับรองการได้วัคซีนและใบรับรองการมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

TrustedTravel


รูปแบบใบรับรอง

แบบดิจิทัล ไม่มีการใช้ผลการตรวจและใบรับรองการได้รับวัคซีนโควิดในรูปแบบกระดาษเมื่อเดินทางมาถึงประเทศเคนยา สายการบินจะตรวจสอบว่าผู้เดินทางทุกคนอัปโหลดเอกสารทั้งสองฉบับใน “global haven” ผ่านทาง www.globalhaven.org


กระบวนการเข้าประเทศ

1. สำหรับมาตรการทั่วไป

1.1. ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางถึงประเทศเคนยาผ่านทางทุกทางเข้าจะต้องมีใบรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ผู้เดินทางที่ได้รับการยกเว้นมีดังนี้

 • ผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ผู้เดินทางที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ทำให้ไม่สามารถได้รับวัคซีนได้ ผู้เดินทางจะต้องแสดงใบรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับพร้อมรายละเอียดเหตุผลทางการแพทย์ที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้
 • ผู้เดินทางที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 หรือได้รับ คอนวาเลสเซนต์ พลาสมา (convalescent plasma) ใน 90 วันที่ผ่านมา ผู้เดินทางจะต้องแสดงใบรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับซึ่งแสดงว่าผู้เดินทางคนดังกล่าวหายจากการติดเชื้อในระยะเวลา 90 วันก่อนหน้า
 • ชาวเคนยาที่ไม่ได้รับวัคซีนซึ่งมีปัญหาในการเข้าถึงวัคซีนในประเทศที่พำนักปัจจุบัน ผู้เดินทางจะต้องเตรียมตัวได้รับวัคซีนทันที่ที่เดินทางถึงและจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับการได้รับวัคซีนบนแฟลตฟอร์ม Chanjo-Ke ก่อนออกเดินทางโดยต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนก่อนเข้าประเทศ

1.2. ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางมาถึงประเทศเคนยาจะต้องมีผลการตรวจ PCR ที่เป็นลบ โดยดำเนินการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางโดยไม่คำนึงถึงเส้นทางการเข้าประเทศ และเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปีจะได้รับการยกเว้นการตรวจ

1.3. ลูกเรือจะได้รับการยกเว้นการตรวจโควิด-19 เมื่อหยุดพักระหว่างเที่ยวบิน แต่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในการเดินทางทั้งจากสนามบินไปยังโรงแรมหรือที่พักและกลับมาที่สนามบิน

1.4. ผู้เดินทางทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่ง Travel’s locator form และส่งทาง http://bit.ly/covid19moh จากนั้นส่งข้อมูลสุขภาพประจำวันที่แพลตฟอร์ม “jitenge” เป็นเวลา 14 วันติดต่อกัน

1.5. ผู้เดินทางที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่บริเวณขาเข้า หรือมีอาการทางคลินิกภายใน 14 วันที่เดินทางมาถึงจะต้องทำการกักตัวและทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับทางรัฐบาล

1.6. ผู้เดินทางที่ผลโควิด-19 เป็น “บวก”เมื่อตรวจด้วย antigen  RDT ณ จุดตรวจจะถูกแยกออกไปยังสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือสำหรับชาวเคนยาจะแยกกักตัวที่บ้านหรือที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 10 วันโดยผู้เดินทางจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเอง และตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ก่อนออกจากการแยกกักตัว

1.7.  นักการทูตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐจะได้รับการยกเว้นจากการกักตัวแต่จะต้องมีผลการตรวจ PCR เป็น “ลบ” ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

1.8. เดินทางทุกคนที่เดินทางออกจากประเทศเคนยาจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

1.9. การตรวจหาเชื้อโควิด-19  COVID ก่อนออกเดินทางพิจารณาตามดุลยพินิจของสายการบิน

2. สำหรับมาตรการอื่น ๆ

2.1.  ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางไปยังประเทศที่ต้องการใช้ผลตรวจRapid antigen ก่อนออกเดินทางจะต้องทำการตรวจก่อนเดินทางที่สถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมที่สนามบินและอัปโหลดผลไปยัง Trusted travel

2.2.  ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางจากประเทศต้นทางหรือเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศดังนี้ https://www.kcaa.or.ke/sites/default/files/covid-19/documents/EXEMPT_FROM_QUARANTINE-24.01.2022.pdf จะต้องเข้ารับการตรวจ Rapid antigen โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ทางเข้าประเทศ

2.3. ผู้เดินทางที่เดินทางจากรัฐหรือเขตแดนดังต่อไปนี้ https://www.kcaa.or.ke/sites/default/files/covid-19/documents/EXEMPT_FROM_QUARANTINE-24.01.2022.pdf จะได้รับการยกเว้นการแยกกักตัว


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

วัคซีนที่อนุมัติให้ใช้ในประเทศเคนยา

 • Moderna (Spikevax)
 • Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
 • Gamaleya (Spunik V)
 • Janssen Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)
 • Oxford/AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Sinopharm Beijing (Covilo)

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

วัคซีนโควิด-19ที่รับรองโดยองค์การอนามัยโลก

 • AstraZeneca/Oxford vaccine
 • Johnson and Johnson
 • Moderna
 • Pfizer/BionTech
 • Sinopharm
 • Sinovac
 • COVAXIN

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าประเทศสามารถยื่นขอวีซ่าเคนยาได้ โดยผู้เดินทางมีเวลา 3 เดือนในการเข้าประเทศนับตั้งแต่วันที่ออกวีซ่า

https://covidcontrols.co/restrictions/kenya/vaccinated