ข้อมูลรายประเทศ

ฮ่องกง

11 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

11 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง 


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

Electronic vaccination record in CommonPass 


รายละเอียดใบรับรอง

QR code ที่มีข้อมูลต่อไปนี้ 

 • ชื่อผู้รับวัคซีน 
 • หมายเลขเอกสารประจำตัว 
 • สถานะการฉีดวัคซีน (รวมถึงวันที่ฉีดวัคซีน ยี่ห้อวัคซีน และจำนวนครั้งที่ได้รับ) 

รูปแบบใบรับรอง

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเข้าถึงใบรับรองผ่านแอปพลิเคชัน CommonPass 


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

การยกเว้นให้เดินทางเข้าประเทศ
ผู้เดินทางที่ได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดการเข้าประเทศจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้: 

 • ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของวีซ่า) 
 • คู่สมรสและบุตรของผู้พำนักในฮ่องกง 
 • เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 • บุคลากรที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงให้ทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส 
 • ผู้เดินทางที่มีวีซ่าเข้าประเทศเพื่อการทำงาน การศึกษา ก่อตั้งหรือเข้าร่วมธุรกิจใด ๆ หรือเพื่อพักอาศัยในฮ่องกง 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

ข้อกำหนดก่อนออกเดินทางสู่ฮ่องกง  

 • ผู้เดินทางจากที่ใดก็ตามในจีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นมณฑลกวางตุ้ง) จะต้องแสดงผลตรวจ PCR ที่เป็นลบภายใน 3 วันก่อนออกเดินทาง และมีเอกสารแยกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน หรือภาพถ่ายหน้าจอเพื่อพิสูจน์ว่าผลตรวจออกโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน
  สำหรับผู้เดินทางประเภทอื่น รัฐบาลฮ่องกง HKSAR จัดประเภทผู้เดินทางเป็น 3 กลุ่มสามเพื่อควบคุมข้อกำหนดก่อนออกเดินทางและเอกสารในการการเข้าประเทศ โดยสามารถอ่านรายชื่อประเทศทั้ง 3 กลุ่มได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html 
 1. กลุ่ม A – ผู้ที่เดินทางจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง
  ผู้อยู่อาศัยในฮ่องกงที่ได้รับวัคซีนครบโดสและชาวต่างชาติที่ทำงานรับใช้ในบ้านชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสซึ่งเคยพักหรือเดินทางผ่านประเทศเหล่านี้ จะได้รับอนุญาตให้เข้าฮ่องกง โดยแสดงเอกสารดังต่อไปนี้:
 • ผลตรวจ PCR ที่เป็นลบ* ซึ่งออกโดยห้องปฏิบัติการ หรือสถาบันสุขภาพ
 • เอกสารหลักฐาน (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการหรือสถาบันสุขภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 หรือได้รับการยอมรับหรืออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลของสถานที่ที่ห้องปฏิบัติการหรือสถาบันสุขภาพ
 • เอกสารยืนยันการจองห้องพักที่โรงแรมกักตัวที่กำหนด 
 1. กลุ่ม B – ผู้ที่เดินทางจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง
  ผู้เดินทางที่เคยพักหรือเดินทางผ่านสถานที่ใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม A กลุ่ม C จีนแผ่นดินใหญ่ หรือเขตบริหารพิเศษมาเก๊า โดยผู้พำนักในฮ่องกงทุกคนและผู้ที่ไม่ใช่ชาวฮ่องกงที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสซึ่งเคยพำนักหรือเดินทางผ่านประเทศเหล่านี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาสามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ โดยแสดงเอกสารดังต่อไปนี้:
 • ผลตรวจ PCR ที่เป็นลบ* ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ซึ่งออกโดยห้องปฏิบัติการ หรือสถาบันสุขภาพ
  • เอกสารหลักฐาน (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการหรือสถาบันสุขภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 หรือได้รับการยอมรับหรืออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลของสถานที่ที่ห้องปฏิบัติการหรือสถาบันสุขภาพ
 • เอกสารยืนยันการจองห้องพักที่โรงแรมกักตัวที่กำหนด 
 • หลักฐานการได้รับวัคซีนที่ได้รับการยอมรับซึ่งออกโดยฮ่องกง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของสถานที่ที่ฉีดวัคซีน  
 1. กลุ่ม C – ผู้ที่เดินทางจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ
  ผู้เดินทางที่เคยพักหรือเดินทางผ่านประเทศใดๆ ที่รัฐบาลฮ่องกงระบุว่ามีความเสี่ยงต่ำในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ขณะนี้ ยังไม่มีประเภทใด ๆ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว ผู้พำนักในฮ่องกงและผู้ที่ไม่ใช่ชาวฮ่องกงที่เคยเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มนี้ี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา โดยแสดงเอกสารดังต่อไปนี้:
 • ผลตรวจ PCR ที่เป็นลบ* ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ซึ่งออกโดยห้องปฏิบัติการ หรือสถาบันสุขภาพ
  • เอกสารหลักฐาน (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการหรือสถาบันสุขภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 หรือได้รับการยอมรับหรืออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลของสถานที่ที่ห้องปฏิบัติการหรือสถาบันสุขภาพ
 • เอกสารยืนยันการจองห้องพักที่โรงแรมกักตัวที่กำหนด
 • หลักฐานการได้รับวัคซีนที่ได้รับการยอมรับซึ่งออกโดยฮ่องกง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของสถานที่ที่ฉีดวัคซีน 

กระบวนการกักตัว 

ผู้เดินทางส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการกักตัวภาคบังคับเป็นเวลา 21 โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html 

 


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Pfizer/BioNTech 
 • Sinovac 

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการยอมรับมีดังนี้: 

 1. AstraZeneca / SK Bioscience: AstraZeneca COVID-19 Vaccine 2 Vaxzevria or COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) AZD1222
 2. Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical: ZF2001
 3. BioNTech: Comirnaty Tozinameran – COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside modifiedor Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine BNT162b2
 4. CanSinoBIORecombinant COVID-19 Vaccine (Adenovirus Type-5-Vectored Vaccineor Convidecia
 5. Janssen: Janssen COVID-19 Vaccine or Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine or Ad26.COV2.S (COVID-19)
 6. Moderna: Moderna COVID 19 Vaccine or mRNA-1273 vaccine
 7. Serum Institute of IndiaCovishield or ChAdOx1 nCoV-19 Corona Virus Vaccine (Recombinantor AZD1222
 8. Sinopharm / Beijing Institute of Biological Products: COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Veroor BBIBP-CorV COVID-19-i SARS-COV-2 Vaccine (Vero CellInactivated (Vero)
 9. Sinopharm / Wuhan Institute of Biological Products: COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Vero), WIBP-CorV
 10. Sinovac: CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cellor Inactivated (Vero)
 11. The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology: Sputnik V 
 12. Bharat Biotech: Covaxin 
 13. Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Sciences: SARS-COV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
 14. Novavax: Nuvaxovid NVX-CoV2373 2  
 15. Serum Institute of India:  Covishield 2
 16. Serum Institute of IndiaCovovax
 17. Shenzhen Kangtai Biological Products: SARS-COV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน