ข้อมูลรายประเทศ

จีน

7 มกราคม 2565

อัพเดทล่าสุด

7 มกราคม 2565


การใช้ใบรับรอง

มีการใช้ใบรับรอง


ประเภทใบรับรอง

ทั้งการได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

QR Health code


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรองประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้: 

 • ข้อมูลส่วนตัว 
 • สถานะสุขภาพ 
 • ใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ 
 • หนังสือเดินทาง  
 • แผนการเดินทาง 
 • เอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ  

รูปแบบใบรับรอง

QR โค้ดจะถูกเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็สามารถพิมพ์เป็นเอกสารออกมาได้เช่นกัน


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป 

ผู้เดินทางส่วนใหญ่ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศจีน โดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน

ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าจีนได้ มีดังนี้: 

 • พลเมืองจีน 
 • ผู้ที่ถือวีซ่าทางการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี หรือวีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C) 
 • ผู้เดินทางระหว่างประเทศที่เดินทางมาประเทศจีนเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีที่จำเป็น หรือกรณีฉุกเฉินด้านมนุษยธรรม โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลจีน 

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม  

 • ชาวต่างชาติจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศจีน 
 • ยื่นแบบแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโรค (Health Declaration Form) ต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลจีนที่ใกล้ที่สุด โดยจะต้องแสดงผลที่เป็นลบจากการตรวจกรดนิวคลีอิกก่อนที่ตรวจไม่เกิน 7 วันก่อนออกเดินทาง และผลที่เป็นลบจากการตรวจกรดนิวคลีอิกและแอนติบอดีชนิด IgM ที่ตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ผู้เดินทางต่างชาติจะต้องแสดงโค้ด (Health code) แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบของสายการบินที่เกี่ยวข้องในระหว่างการขึ้นเครื่อง 

กระบวนการกักตัว 

ผู้เดินทางทุกคนที่เข้าประเทศจีนจะถูกคัดกรองเมื่อเดินทางมาถึงและต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน อีกทั้งควรเตรียมพร้อมรับการกักตัว ณ สถานที่กักตัวหรือโรงแรมกักตัวที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ โดยต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง นอกจากนี้ หากเดินทางไปยังเมืองและจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศจีน อาจกำหนดให้กักกันผู้เดินทางภายในประเทศเพิ่มเติม โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ 


วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

Sinopharm และ Sinovac จะได้รับอนุญาตเป็นหลัก


วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

Sinovac, Sinopharm, Pfizer-BioNTech, Moderna และ Johnson & Johnson 


สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศบางส่วน ปัจจุบันจีนอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีใบถิ่นที่อยู่และวีซ่าที่ถูกต้องสามารถเข้าประเทศได้ภายใต้เงื่อนไขการเข้าประเทศที่จำกัด