ข้อมูลรายประเทศ

แคนาดา

11 กุมภาพันธ์ 2565

อัพเดทล่าสุด

11 กุมภาพันธ์ 2565


การใช้ใบรับรอง

รัฐบาลแคนาดาได้ใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแคนาดาสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว อย่างไรก็ตาม ใบรับรองนี้พัฒนาขึ้นโดยแต่ละจังหวัดและเขตแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดา


ประเภทใบรับรอง

ใบรับรองการได้รับวัคซีน


ชื่อใบรับรอง

Canadian COVID-19 proof of vaccination


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้แล้ว


รายละเอียดใบรับรอง

ข้อมูลต่อไปนี้รวมอยู่ในใบรับรอง:

 • ชื่อและวันเดือนปีเกิด
 • จำนวนโดสที่ได้รับ
 • ชนิดวัคซีน
 • ชื่อวัคซีน
 • หมายเลขชุดวัคซีน
 • วันทีได้รับวัคซีน
 • QR Code ที่มีข้อมูลบัตรสุขภาพ SMART

รูปแบบใบรับรอง

ใบรับรองอาจจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือเอกสารตัวพิมพ์ในชื่อ ArriveCAN นอกจากนี้ เอกสารเหล่านี้รวมไปถึงเอกสารการแปลที่จะต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ผู้เดินทางต่อไปนี้ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแคนาดา:
  • พลเมืองแคนาดา (รวมถึงพลเมืองสองสัญชาติ), ผู้ลงทะเบียนตามพระราชบัญญัติอินเดียน, ผู้พำนักถาวรของแคนาดา หรือผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง (สถานะผู้ลี้ภัย)
  • ชาวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน
 • ผู้เดินทางต้องใช้ ArrivalCAN เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางที่จำเป็นทั้งก่อนและหลังเข้าประเทศแคนาดา ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการทำขั้นตอนให้ปลอดภัย ผู้เดินทางต้องส่งรายละเอียดอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงแคนาดา หากผู้เดินทางไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้เดินทางต้องลงชื่อเข้าใช้ ArrivalCAN จากคอมพิวเตอร์เพื่อรับเอกสาร ArrivalCAN ฉบับพิมพ์และนำมาเมื่อเดินทางภายใน 72 ชั่วโมงของเวลาที่มาถึงตามกำหนด
 • อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับการใช้ ArrivalCAN ก่อนเดินทางเข้าและหลังเดินทางออก:
  • บุคคลที่มีความต้องการการเข้าถึงพิเศษ
  • อุปกรณ์พื้นฐานไม่เพียงพอ
  • การหยุดชะงักในการบริการหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  • ผู้ขอลี้ภัย
  • ผู้ลี้ภัยที่อพยพ
 • หากผู้เดินทางไม่ให้ข้อมูลผ่าน ArrivalCAN ผู้เดินทางอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องหากเดินทางทางอากาศ และอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสู่แคนาดาหากผู้เดินทางผ่านจุดผ่านแดนทางบก ทางรถไฟ หรือทางทะเล (หากผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ในการขอพิจารณา)
 • ผู้เดินทางสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ArrivalCAN โดยคลิกที่ลิงค์นี้ https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
 • ผู้เดินทางที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ยกเว้นลูกเรือ ภาคบริการที่จำเป็น และผู้ข้ามพรมแดนต้องแสดงหลักฐานประเภทผลการตรวจระดับโมเลกุลที่ยอมรับได้
  • ผลเป็นลบ: จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจที่เป็นลบที่ได้รับภายใน 72 ชั่วโมงของเที่ยวบินตามกำหนดการหรือถึงปลายทาง
  • ผลเป็นบวก: ผู้เดินทางไม่มีอาการอีกต่อไปและสามารถแสดงเอกสารผลการตรวจที่เป็นนบวกก่อนหน้านี้ที่ได้รับอย่างน้อย 10 วันตามปฏิทิน แต่ไม่เกิน 180 วันตามปฏิทินก่อนเข้าแคนาดา โดยการนับจะเริ่มในวันหลังจากวันการตรวจ
 • นี้คือรูปแบบการตรวจที่ยอมรับได้
  • PCR – Polymerase chain reaction
  • Nucleic acid test (NAT) or Nucleic acid amplification test (NAATs)
  • Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)
  • RT-PCR – reverse transcription real time PCR
  • Quantitative PCR (qPCR)
  • Isothermal amplification
  • Droplet digital PCR or digital droplet PCR (ddPCR)
  • Transcription-mediated amplification (TMA)
  • RNA (Ribonucleic acid)
  • Ct (cycle threshold)
  • CRISP
  • Sequencing
  • Next generational sequencing (NGS) or whole genome sequencing (WGS)
  • Oxford Nanopore sequencing (LamPORE)
  • Detection of the N gene
  • Detection of Orf1a/b
  • Detection of the S gene
  • Detection of the E gene
  • Detection of the RdRp gene
 • เมื่อเข้าประเทศแคนาดา ผู้เดินทางต้องเตรียมพร้อมสำหรับการกักตัวเมื่อ:
  • เลือกการตรวจเมื่อมาถึง ซึ่งจำเป็นต้องกักตัวจนกว่าจะได้ผลการตรวจที่เป็นลบ หรือ
  • หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะถูกบังคับให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน
 • ArrivalCAN จะต้องได้รับการอัพเดตด้วยแผนกักตัวที่ชายแดน โดยอาจขอให้ผู้เดินทางอธิบายแผนการกักตัว
 • ไม่ว่าผู้เดินทางจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม เจ้าหน้าที่บริการชายแดนอาจบอกว่าได้รับการสุ่มเลือกสำหรับการตรวจเมื่อเดินทางมาถึงแบบบังคับเมื่อมาแคนาดาทางอากาศหรือที่จุดผ่านแดนทางบก
  ผู้เดินทางสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจเมื่อเดินทางมาถึงที่ได้รับการยกเว้นโดยคลิกผ่านเว็บไซต์นี้
  https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/exemptions
 • ผู้เดินทางที่อยู่นอกแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาภายใน 14 วันที่ผ่านมาจะต้องทำการตรวจเมื่อมาถึงแบบบังคับ ทั้งนี้ เพื่อลดการเข้าแถวที่ยาวเหยียดและความล่าช้าในการดำเนินการ ขอแนะนำให้ผู้เดินทางทุกคนลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการตรวจระดับโมเลกุลของเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงก่อนเดินทางมาถึงแคนาดา จากนั้นผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
  • ในวันที่เดินทางเข้าประเทศแคนาดา ให้ทำการตรวจเมื่อเดินทางมาถึงตามที่ระบุไว้ การตรวจสามารถทำได้ที่สนามบิน หรืออาจได้รับชุดอุปกรณ์การตรวจให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเข้าแคนาดา
  • สามารถต่อเครื่องไปยังสถานที่กักตัวได้
  • ต้องกักตัวในสถานที่ที่เหมาะสมขณะรอรับผลการตรวจ
  • ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจเมื่อเดินทางมาถึง
  • เมื่อผู้เดินทางมีผลการตรวจเมื่อเดินทางมาถึงเป็นลบ อาจได้รับอนุญาตให้ออกจากการกักตัว หากผลตรวจเป็นบวก จะต้องแยกกักตัวอีก 10 วัน ระยะเวลาการแยกกักตัวเริ่มต้นในวันที่ทำการตรวจเมื่อเดินทางมาถึง ถ้าวันที่นั้นได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการการตรวจหรือในวันที่ได้รับผลการตรวจ
 • ผู้เดินทางต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้จึงจะผ่านการตรวจเมื่อเดินทางมาถึง:
  • หากถูกส่งไปยังศูนย์ตรวจที่สนามบิน จะต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการการตรวจซึ่งจะเป็นผู้รับตัวอย่างการตรวจ ผู้เดินทางจะได้รับผลการตรวจภายใน 72 ชั่วโมง
  • หากได้รับชุดตรวจด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในกล่องเพื่อให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเข้าแคนาดา และจัดเตรียมให้ไปรับตามคำแนะนำ ผู้เดินทางส่วนใหญ่จะได้รับผลการตรวจภายใน 4 ถึง 7 วัน
  • นี่คือลิงค์สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการตรวจเมื่อเดินทางมาถึง
   https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada#set-up-account
 • หากผู้เดินทางถูกบังคับให้กักตัว สามารถออกจากสถานที่กักตัวได้เมื่อพ้นระยะเวลากักตัว 14 วัน แม้ว่าจะยังไม่ได้รับผลการตรวจในวันที่ 8 ผู้เดินทางอาจออกจากการกักตัวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากักตัว 14 วัน
  อย่างไรก็ตาม หากได้รับผลการตรวจเป็นบวกในวันที่ 8 จะต้องแยกกักตัวทันทีเป็นเวลา 10 วันโดยเริ่มจากเวลาที่ทำการตรวจโดยมีผลบวก (เช่น วันที่/เวลาของการเก็บตัวอย่าง)

สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว

 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนต้องอัพโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนบน ArrivalCAN สำหรับโปรไฟล์ ผู้เดินทางชาวแคนาดาสามารถใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแคนาดาเป็นหลักฐานการฉีดวัคซีนได้
 • อย่างไรก็ตาม หากผู้เดินทางแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอื่น เอกสารจะต้องเป็นใบรับรองอย่างเป็นทางการ บัตร การ์ด ใบอื่น ๆ หรือเอกสารยืนยันที่แสดงให้เห็นการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดสแรกและโดสสองที่ได้รับ และไม่สามารถแสดงรหัส QR ได้แบบง่าย นอกจากนี้ เอกสารต้องมีชื่อ ชื่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่จัดส่งวัคซีน ชื่อแบรนด์หรือข้อมูลอื่นใดที่ระบุถึงวัคซีน และวันที่ได้รับวัคซีน ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือการแปลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
 • นอกจากนี้ สำหรับประเภทไฟล์ที่ได้รับการอนุมัติเป็น PDF, PNG, JPEG หรือ JPG ผู้เดินทางต้องใช้ไฟล์จริงที่ได้รับ หรือถ่ายรูปหลักฐานกระดาษที่มีแสงสว่างเพียงพอ ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับการอัปโหลดคือ: การส่งภาพแต่ละรายการมีขนาดไม่เกิน 2 MB

สำหรับผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19

 • ผู้เดินทางที่หายป่วยจากโควิด-19 ซึ่งมีผลการตรวจระดับโมเลกุลของเชื้อโควิด-19 เป็นบวก ได้รับอย่างน้อย 10 วันก่อนปฏิทินก่อนเดินทางเข้าแคนาดา และไม่เกิน 180 วันก่อนเข้าแคนาดาตามปฏิทิน จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจที่ขาเข้า โดยการนับจะเริ่มในวันหลังจากวันที่ได้รับการตรวจเป็นบวก

สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

 • ผู้เดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับวัคซีน ไม่ว่าจะไปเที่ยวพักผ่อน ทำงาน หรือทำธุรกิจ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าแคนาดา แม้ว่าจะมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบก็ตาม

สำหรับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีไม่ต้องเข้ารับการตรวจก่อนเดินทางเข้า
 • เด็กที่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับเลือกให้เข้ารับการตรวจจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเดียวกันกับเด็กของผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนคนอื่นๆ
 • เด็กที่ได้รับเลือกให้เข้ารับการตรวจจะต้องกักตัว ไม่ว่าพ่อแม่จะถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นหรือไม่หากไม่ได้รับการคัดเลือก
 • เด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบถ้วนที่อายุต่ำกว่า 12 ปีจะต้องได้รับการตรวจก่อนเข้าประเทศ เมื่อเดินทางมาถึง และวันที่ 8 เว้นแต่เด็กจะอายุต่ำกว่า 5 ปีหรือมีหลักฐานว่าเด็กได้รับการตรวจโควิด-19 แล้วเป็นบวกอย่างน้อย 10 วันตามปฏิทิน และไม่เกิน 180 วันก่อนเข้าแคนาดา การนับสำหรับการตรวจที่ผลเป็นบวกเริ่มต้นวันหลังจากวันที่ได้เข้าตรวจ
 • เด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและฉีดวัคซีนยังไม่ครบถ้วนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปีจะต้องถูกกักตัว 14 วัน เช่นเดียวกับข้อกำหนดในการตรวจทั้งหมดสำหรับการตรวจก่อนเข้าประเทศ เมื่อเดินทางมาถึง และการตรวจในวันที่ 8 ไม่ว่าจะมาพร้อมกับผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือไม่ก็ตาม
 • ผู้อยู่ในอุปการะที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากข้อจำกัดทางร่างกายหรือจิตใจอาจเดินทางเข้ามาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจและกักตัวทั้งหมด แม้ว่าจะมาพร้อมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เป็นผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วก็ตาม
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ArriveCAN ไม่ได้ขอข้อมูลการฉีดวัคซีนในขณะนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่ได้รับวัคซีนครบแล้วจะไม่ให้ข้อมูลและหลักฐานการฉีดวัคซีนผ่าน ArriveCAN ซึ่งต้องพกสำเนาดิจิทัลหรือสำเนาจริงของหลักฐานการฉีดวัคซีนเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่บริการชายแดนตอนเข้าประเทศ และควรป้อนข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดลงใน ArrivalCAN ตามความจำเป็น ทั้งนี้จะได้รับการยกเว้นจากข้อควรระวังและข้อจำกัดที่กำหนดไว้สำหรับผู้มาเยี่ยมที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วนที่มีคุณสมบัติในการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการอื่น ๆ

 • ชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้: โปรดตรวจสอบลิงก์นี้ว่าผู้เดินทางอาจอนุญาตให้เข้าแคนาดาหรือไม่
  ผู้เดินทางสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อกำหนดในการเข้าได้ผ่านลิงค์นี้ https://travel.gc.ca/travel-covid

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

 • Moderna (Spikevax)
 • Pfizer/BioNTech Comirnaty
 • Janssen (Johnson & Johnson) Ad26.COV2.S
 • Oxford/AstraZeneca (Vaxzevria)
 • Covishield

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)
 • Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C)
 • Janssen/Johnson & Johnson
 • Moderna (mRNA-1273)
 • Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)
 • Sinopharm BIBP (BBIBP-CorV)
 • Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)

เพื่อให้ถูกยอมรับว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว ผู้เดินทางจะต้องฉีดวัคซีนข้างต้นอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทางมายังแคนาดา

 • อย่างน้อยสองโดสที่วัคซีนได้รับการนุมัติโดยรัฐบาลแคนาดาat least two doses of a vaccination approved by the Canadian government for travel
 • วัคซีนสูตรผสมที่เป็นหนึ่งในวัคซีนที่อนุมัติ
 • วัคซีนหนึ่งโดสของ Johnson & Johnson

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ