ข้อมูลรายประเทศ

ออสเตรีย

7 มิถุนายน 2565

อัพเดทล่าสุด

7 มิถุนายน 2565


การใช้ใบรับรอง

ออสเตรียมีการใช้ Green pass สำหรับผู้ได้รับวัคซันป้องกันโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว หายป่วยจากโควิด-19 หรือมีผลการตรวจหาเชื้อที่เป็นลบ


ประเภทใบรับรอง

ทั้งการได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกัน


ชื่อใบรับรอง

Green pass (Grüner Pass)


กำหนดการในการใช้ใบรับรอง

มีการใช้เป็นที่เรียบร้อย


รายละเอียดใบรับรอง

ใบรับรอง Green pass มี 3 ประเภทดังนี้

1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน ข้อมูลต่อไปนี้รวมอยู่ในใบรับรองนี้:

 • นามสกุลและชื่อของผู้ที่ได้รับวัคซีน
 • วันเดือนปีเกิดของผู้ที่ได้รับวัคซีน
 • โรคหรือเชื้อโรคที่บุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีน (โควิด-19)
 • การได้รับการฉีดวัคซีน /การป้องกันโรค
 • วัคซีน (ชื่อวัคซีนที่อนุมัติใช้)
 • ผู้ถือใบอนุญาตทางการตลาดของวัคซีนหรือผู้ผลิตวัคซีน
 • จำนวนโดสของวัคซีนในชุดวัคซีนตลอดจนจำนวนโดสวัคซีนโดยรวม
  • ใบรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับวัคซีนโควิด-19 แบบฉีดโดสแรกที่วางแผนไว้สำหรับสองโดส (BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna) มีข้อมูล “1 จาก 2”
  • ใบรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ซึ่งจัดเป็นแบบสองโดส (แม้ในกรณีที่มีการฉีดวัคซีนหลายครั้งในกรณีที่ “ผู้ไม่ตอบสนอง”) มีข้อมูล “2 จาก 2”
  • ใบรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีการวางแผนฉีดโดสเดียว (Janssen) มีข้อมูล “1 จาก 1”
  • ใบรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับขนาดโดสที่ได้รับหลังจากการติดเชื้อที่พิสูจน์แล้วทางชีววิทยาระดับโมเลกุลด้วยโควิด-19 มีข้อมูล “1 จาก 1”
  • ตราบใดที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 90 วันกับชุดการฉีดวัคซีนโดสแรก ใบรับรองการฉีดวัคซีนของการฉีดวัคซีนครั้งต่อๆ ไปจะมีข้อมูล “3 ใน 3” หรือ “2 จาก 2”
  • ใบรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป (ขนาดโดสหรือขนาดโดสของ Janssen ครั้งที่ 1 หลังจากการติดเชื้อที่พิสูจน์แล้วทางอณูชีววิทยาด้วยโควิด-19) มีข้อมูล “3 ใน 1” หรือ “2 จาก 1” ตราบใดที่มีระยะห่างขั้นต่ำ 90 วันนับจากวันที่ได้รับวัคซีนชุดแรก
 • วันที่ฉีดวัคซีน (สำหรับแต่ละโดสที่ได้รับตามตารางการฉีดวัคซีนที่แนะนำ)
 • สถานะการฉีดวัคซีน
 • .การรับรองของผู้ออกใบรับรองการฉีดวัคซีน
 • สิ่งแสดงการยืนยันตัวตนรายบุคคลของผู้ที่ได้รับวัคซีน

2. ใบรับรองการหายป่วยจากโควิด-19 ประกอบด้วย:

 • นามสกุลและชื่อผู้ถูกตรวจหาเชื้อ
 • วันเดือนปีเกิดของผู้เข้ารับการตรวจ
 • โรค “โควิด-19” หรือการติดเชื้อที่บุคคลนั้นหาย
 • วันที่ ได้รับผลการตรวจแบบอณูชีววิทยาที่เป็นบวกครั้งแรก
 • สถานที่ที่ทำการตรวจ
 • การระบุใบรับรองของผู้ออกใบรับรองการหายป่วย
 • จุดเริ่มต้นของระยะเวลาการรับรองใบรับรองนี้
 • วันหมดอายุของใบรับรอง
 • สิ่งแสดงการยืนยันตัวตนรายบุคคลของผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19

3. ใบรับรองการตรวจประกอบด้วย:

 • นามสกุลและชื่อผู้เข้ารับการตรวจ
 • “โควิด-19” สำหรับโรคเป้าหมายหรือเชื้อโรคที่บุคคลได้รับการตรวจ
 • ประเภทของการตรวจ
 • ชื่อการตรวจ
 • ชื่อผู้ผลิตการตรวจ
 • วันที่และเวลาที่สุ่มตัวอย่างตรวจ
 • ผลการตรวจ (พิสูจน์แล้ว / ไม่ได้รับการพิสูจน์ ) * *”พิสูจน์แล้ว” หมายถึงผลการตรงจที่เป็นบวก ในขณะที่ “ไม่ได้รับการพิสูจน์” หมายถึงผลการตรวจที่เป็นลบ
 • ชื่อของศูนย์ตรวจหรือสถานที่ตรวจ
 • ชื่อของรัฐที่ทำการตรวจ
 • การระบุผู้ออกใบรับรองการตรวจ
 • สิ่งแสดงการยืนยันตัวตนรายบุคคลของผู้ที่ได้รับการตรวจ

รูปแบบใบรับรอง

ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ ใบรับรองทั้งหมดที่มีรหัส QR ที่สอดคล้องกับ EU สามารถแสดงแบบดิจิทัล ผ่านแอพ หรือในกระดาษที่มี ID รูปภาพ


กระบวนการเข้าประเทศ

สำหรับมาตรการทั่วไป

 • ณ ปัจจุบัน ผู้เดินทางไม่ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีน การหาป่วยจากโควิด-19 หรือผลการตรวจหาเชื้อที่เป็นลบก่อนเดินทางเข้ามา

วัคซีนที่ใช้ในประเทศ

มีการอนุมัติวัคซีนในหลายตัว ดังต่อไปนี้

 • BioNtech/Pfizer
 • Moderna
 • Vaxzevria (AstraZeneca)
 • Janssen (Johnson & Johnson)
 • Novavax

วัคซีนที่ยอมรับสำหรับผู้เข้าประเทศ

 • Pfizer BioNtech
 • AstraZeneca
 • Covishield
 • Johnson & Johnson
 • Moderna
 • Sinopharm
 • Sinovac
 • Covaxin
 • Covovax
 • Nuvaxovid (Novavax)

นอกจากนี้ยังยอมรับวัคซีนแบบผสมได้ อย่างไรก็ตาม รายการวัคซีนข้างต้นเกี่ยวข้องกับการเข้าออสเตรียเท่านั้น เฉพาะวัคซีนเหล่านี้เท่านั้นที่ได้รับการยอมรับตลอดการเข้าพักของคุณ:

 • Pfizer BioNTech
 • AstraZeneca
 • Johnson & Johnson
 • Moderna
 • Nuvaxovid (Novavax)

สถานะการเปิดประเทศ

เปิดประเทศ